Donica REGINA deco

REGINA deco to duża  donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.REGINA deco to duża  donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.REGINA deco to duża  donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.REGINA deco to duża  donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
REGINA deco to duża  donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
REGINA deco to duża  donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
REGINA deco to duża  donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
REGINA deco to duża  donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Nowa wersja donicy Regina, która została wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w wielu wariantach kolorystycznych. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. Z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią pod­kre­śli ele­gan­cję i styl da­ne­go frag­men­tu prze­strze­ni miejskiej.
Cena od
Cena:3639,57PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
Cena:3639,57PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:170 cm
Szerokość:50 cm
Wysokość:50 cm
Waga:420 kg.
Donica betonowa, prostokątna o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 170x50x50cm. Posiada dno ze spadkiem (na dł./szer.) 2,63/12,5%  w kierunku otworu odwadniającego o wymiarach ø4cm górą zbieżne do dołu na ø3cm. Z zewnętrznej strony donicy fazowanie o szerokości 14mm po kątem 45°, od wewnątrz o szerokości 7mm pod ww. kątem. Wymiary wewnętrzny donicy: (dł. × szer.) 160×40cm.  Grubość ścianki w górnej części równa 5cm, w dolnej 7cm. Wymiary dna donicy 156×36cm. Głębokość wyrobu wynosi 42,5/45,5cm do dna. Wykończenie w technologii betonu architektonicznego.