Donica ADA deco

Donica ADA deco o wymiarach zewnętrznych 60 x 60 x wys. 60 cmDonica ADA deco o wymiarach zewnętrznych 60 x 60 x wys. 60 cmDonica ADA deco o wymiarach zewnętrznych 60 x 60 x wys. 60 cmDonica ADA deco o wymiarach zewnętrznych 60 x 60 x wys. 60 cmDonica ADA deco o wymiarach zewnętrznych 60 x 60 x wys. 60 cm
Donica ADA deco o wymiarach zewnętrznych 60 x 60 x wys. 60 cm
Donica ADA deco o wymiarach zewnętrznych 60 x 60 x wys. 60 cm
Donica ADA deco o wymiarach zewnętrznych 60 x 60 x wys. 60 cm
Donica ADA deco o wymiarach zewnętrznych 60 x 60 x wys. 60 cm
Donica ADA deco o wymiarach zewnętrznych 60 x 60 x wys. 60 cm

Donica Ada deco to kwadratowa donica wykonana w technologii betonu architektonicznego. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. Z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią pod­kre­śli ele­gan­cję i styl da­ne­go frag­men­tu prze­strze­ni.

Cena od
Cena:1677,72PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
Cena:1677,72PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:60 cm
Szerokość:60 cm
Wysokość:60 cm
Waga:260 kg.

Donica kwadratowa, w postaci bryły wolnostojącej, o wymiarach zewnętrznych-(dł. x szer. x wys.) 60 x 60 x 60cm. Donica posiada otwór odwadniający. Wykonana w technologii betonu architektonicznego.