Regulamin

Regulamin sklepu internetowego STYL-BET.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego malaarchitektura.com;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod malaarchitektura.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym STYL-BET Jurewicz i Paradowski sp. jawna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.malaarchitektura.com
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod www.malaarchitektura.com, prowadzony jest przez: STYL-BET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jurewicz i Paradowski sp. jawna Starogrodzka 38, 78-500 Drawsko Pomorskie NIP: 674-00-06-089 REGON: 330019389
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
     5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies i Javascript lub
 • Firefox w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies i Javascript lub
 • Google Chrome z włączoną obsługą plików Cookies i Javascript
 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski sp. jawna zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.malaarchitektura.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski sp. jawna może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski sp. jawna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski sp. jawna
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski sp. jawna.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski sp. jawna
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.malaarchitektura.com, dokonać wyboru produktów, ich parametrów oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych wyrobów
 • sposobu płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zatwierdź transakcję”
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski sp. jawna  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje dwie wiadomości e-mail. Pierwsza zatytułowana jest Potwierdzenie Złożenia Zamówienia, zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a druga -  wiadomość od BOK dotycząca terminu realizacji, ewentualnych kosztów dostawy wraz z fakturą ProForma z doliczonymi opłatami za opakowanie.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sprzedawcy.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa
 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, o ile Klient nie wybrał opcji odbioru osobistego.
 3. Transport obejmuje dostawę palet z zamówieniem  pod wskazany adres, z możliwością rozładunku na utwardzonej nawierzchni.
 4. Nie zawiera montażu i ustawienia wyrobów w miejscu zastosowania.
 5. Termin realizacji oraz ewentualny koszt dostawy podawany jest każdorazowo przez BOK.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.malaarchitektura.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.    

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Cena jest definiowana jako:

  a)cena podstawowa,

  b)cena promocyjna (cena po obniżce)

  Towary dostępne są w cenach podstawowych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Ceny tych samych Towarów na Stronie Internetowej Sklepu oraz przy zamówieniu realizowanego bezpośrednio poprzez dział sprzedaży Firmy mogą się różnić. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawieraną Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany po wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
 • przelewem na numer konta bankowego Bank Spółdzielczy 92 8577 1015 2610 2922 2000 0010

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) ogólną zasadą jest, że Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni, z wyjątkiem jednak w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Przedmiotem gwarancji są wyroby gotowe zawarte w ofercie Sklepu, wyprodukowane w firmie Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski Sp. Jawna z siedzibą przy ul. Starogrodzka 38, 78-500 Drawsko Pomorskie, która jest gwarantem jakości.
 2. Styl-Bet ponosi odpowiedzialność za wady tkwiące w wyrobach w okresie liczonym od daty zakupu znajdującej się na dowodzie zakupu:
  • dla wyrobów betonowych z częścią użytkową płaszczyzn poziomych, tj płyty chodnikowe i brukowe: 36 miesięcy
  • dla pozostałych wyrobów małej architektury : 60 miesięcy
  • dla elementów składowych występujących w wyrobie gotowym wykonanych z drewna : 12 miesięcy
  • dla elementów składowych występujących w wyrobie gotowym wykonanych ze stali ocynkowanej: 12 miesięcy.
 1. Gwarancja obejmuje wady wyrobu zgłoszone przed upływem okresu gwarancji.
 2. Gwarancja będzie rozpatrywana po przedstawieniu przez Klienta ważnego dowodu zakupu z datą sprzedaży reklamowanego wyrobu oraz po pisemnym zgłoszeniu wady wyrobu i przedstawieniu materiału fotograficznego w terminie do 14 dni.
 3. Gwarancja obejmuje nieodpłatną wymianę wadliwych elementów jeżeli usterka powstała z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych.
 4. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez producenta, który stwierdzi czy wada nie wystąpiła z winy Klienta bądź podczas transportu do siedziby Klienta, z winy przewoźnika.
 5. Styl-Bet zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku stwierdzenia innej przyczyny niż wada materiałowa lub produkcyjna.
 6. Użytkowanie wyrobu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy i przeróbki we własnym zakresie oraz uszkodzenia powstałe z winy użytkownika nie podlegają gwarancji.
 7. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wyrobu (lub jego części) spowodowanego jego użytkowaniem.
 8. W przypadku przyjęcia gwarancji ujawnione wady zostaną usunięte w sposób właściwy w terminie uzgodnionym z Klientem.
 9. Dokonanie zakupu oznacza akceptację wymienionych warunków.
IX. Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski sp. jawna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski sp. jawna a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Styl-Bet P.W. Jurewicz i Paradowski sp. jawna  .
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.