Donica "MARYLA 2" deco

Donica okrągła wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w szerokiej ofercie kolorystycznej.Donica okrągła wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w szerokiej ofercie kolorystycznej.Donica okrągła wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w szerokiej ofercie kolorystycznej.Donica okrągła wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w szerokiej ofercie kolorystycznej.Donica okrągła wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w szerokiej ofercie kolorystycznej.
Donica okrągła wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w szerokiej ofercie kolorystycznej.
Donica okrągła wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w szerokiej ofercie kolorystycznej.
Donica okrągła wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w szerokiej ofercie kolorystycznej.
Donica okrągła wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w szerokiej ofercie kolorystycznej.
Donica okrągła wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w szerokiej ofercie kolorystycznej.
Pod wzglę­dem kształ­tu to bliź­nia­cza sio­stra do­ni­cy Maryla. Róż­ni się tym, że po­sia­da dno i wy­ko­na­na jest w be­to­nie ar­chi­tek­to­nicz­nym. Dzię­ki temu do­ni­ca ta na­bra­ła zu­peł­nie no­we­go, współ­cze­sne­go cha­rak­te­ru. Roz­miar i waga do­ni­cy czy­ni MA­RY­LĘ 2 bar­dzo wy­trzy­ma­łym i sta­bil­nym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia prze­strze­ni pu­blicz­nej. Pro­sto­ta kształ­tu i jed­no­cze­sna ele­gan­cja, doda uro­ku umiesz­czo­nej w do­ni­cy ro­ślin­no­ści i uatrak­cyj­ni miej­ski kra­jo­braz.
Cena od
Cena:4109,43PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
Cena:4109,43PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Średnica:115 cm
Wysokość:80 cm
Waga:620 kg.
Donica betonowa, okrągła o średnicy zew. ø115cm, wew. ø101cm, wys. 80cm. Wyrób posiada otwór odwadniający o średnicy ø4cm górą, zbieżny do dołu na ø3cm. Donica posiada fazowanie pojedyncze od góry obustronnie o szerokości 1,4cm pod kątem 45°. Głębokość donicy do dna równa 73/75cm. Dno wyrobu o średnicy ø94cm. Grubość ścianki góry wyrobu równa 7cm, przy dnie10,5cm.  Od dołu fazowanie obłe w postaci łuku o promieniu r=2,5cm, stanowiące przejście do podstawy donicy o średnicy ø110cm i wysokości 2cm. Wyrób wykonany z betonu architektonicznego.