Siedzisko "LARGO" deco

Siedzisko betonowe z elementami drewnianymiSiedzisko betonowe z elementami drewnianymiSiedzisko betonowe z elementami drewnianymiSiedzisko betonowe z elementami drewnianymiSiedzisko betonowe z elementami drewnianymi
Siedzisko betonowe z elementami drewnianymi
Siedzisko betonowe z elementami drewnianymi
Siedzisko betonowe z elementami drewnianymi
Siedzisko betonowe z elementami drewnianymi
Siedzisko betonowe z elementami drewnianymi

Nie­zwy­kle sta­bil­ne sie­dzi­sko wy­ko­na­ne w tech­no­lo­gii be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go. Siedzisko LAR­GO po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Za­sto­so­wa­ne wzor­nic­two urze­ka odro­bi­ną eks­tra­wa­gan­cji a jed­no­cze­śnie pro­stą ele­gan­cją for­my. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia. Uzu­peł­nie­niem jest LAR­GO P, czy­li siedzisko LAR­GO z prze­dłu­żo­nym sie­dzi­skiem dol­nym, oraz podwójna wersja siedziska Largo - Largo duo.

Cena od
Cena:2148,81PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
WYBIERZ Kolor drewnaTwój wybór Kolor drewna:
Cena:2148,81PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:80 cm
Szerokość:55 cm
Wysokość:70 cm
Waga:290 kg.
Wolnostojące siedzisko betonowe bez oparcia. Produkt wykonany w technologii betonu architektonicznego. Ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów, zapewniając niezmienioną stabilność konstrukcji. Dodatkowym zabezpieczeniem może być impregnacja przeciw skutkom zmiennych warunków atmosferycznych oraz graffiti. Wyrób nie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na kontakt z solami odladzającymi.