Siedzisko "LARGO" deco

Siedzisko betonowe z elementami drewnianymiSiedzisko betonowe z elementami drewnianymiSiedzisko betonowe z elementami drewnianymiSiedzisko betonowe z elementami drewnianymiSiedzisko betonowe z elementami drewnianymi
Siedzisko betonowe z elementami drewnianymi
Siedzisko betonowe z elementami drewnianymi
Siedzisko betonowe z elementami drewnianymi
Siedzisko betonowe z elementami drewnianymi
Siedzisko betonowe z elementami drewnianymi

Nie­zwy­kle sta­bil­ne sie­dzi­sko wy­ko­na­ne w tech­no­lo­gii be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go. Siedzisko LAR­GO po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Za­sto­so­wa­ne wzor­nic­two urze­ka odro­bi­ną eks­tra­wa­gan­cji a jed­no­cze­śnie pro­stą ele­gan­cją for­my. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia. Uzu­peł­nie­niem jest LAR­GO P, czy­li siedzisko LAR­GO z prze­dłu­żo­nym sie­dzi­skiem dol­nym, oraz podwójna wersja siedziska Largo - Largo duo.

Cena od
Cena:2148,81PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
WYBIERZ Kolor drewnaTwój wybór Kolor drewna:
Cena:2148,81PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:80 cm
Szerokość:55 cm
Wysokość:70 cm
Waga:290 kg.
Wolnostojące siedzisko betonowe bez oparcia. Produkt wykonany w technologii betonu architektonicznego. Ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów, zapewniając niezmienioną stabilność konstrukcji. Dodatkowym zabezpieczeniem może być impregnacja przeciw skutkom zmiennych warunków atmosferycznych oraz graffiti.