Siedzisko LARGO + P

Rozszerzona wersja betonowego siedziska  LARGO, wykonanego w technologii betonu płukanego.Rozszerzona wersja betonowego siedziska  LARGO, wykonanego w technologii betonu płukanego.Rozszerzona wersja betonowego siedziska  LARGO, wykonanego w technologii betonu płukanego.
Rozszerzona wersja betonowego siedziska  LARGO, wykonanego w technologii betonu płukanego.
Rozszerzona wersja betonowego siedziska  LARGO, wykonanego w technologii betonu płukanego.
Rozszerzona wersja betonowego siedziska  LARGO, wykonanego w technologii betonu płukanego.

LAR­GO P, czy­li siedzisko LARGO z prze­dłu­żo­nym sie­dzi­skiem dol­nym. Nie­zwy­kle sta­bil­ne sie­dzi­sko wy­ko­na­ne w tech­no­lo­gii be­to­nu płukanego. Siedzisko LAR­GO P po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Za­sto­so­wa­ne wzor­nic­two urze­ka odro­bi­ną eks­tra­wa­gan­cji a jed­no­cze­śnie pro­stą ele­gan­cją for­my. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia.

Cena od
Cena:2456,31PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
WYBIERZ Kolor drewnaTwój wybór Kolor drewna:
Cena:2456,31PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:110 cm
Szerokość:80 cm
Wysokość:70 cm
Waga:317 kg.
Wolnostojące siedzisko betonowe bez oparcia o wymiarach-(dł. x szer. x wys.)110 x 80 x 70cm. Produkt wykonany w technologii betonu architektonicznego.