Obudowa pojemników na odpady - wersja ALU, wariant na 1 pojemnik 120 ltr

Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr. Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr. Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr. Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr.
Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr.
Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr.
Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr.
Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr.

Wol­no­sto­ją­ca be­to­no­wa obu­do­wa na pojemniki o pojemności 1 x 120 ltr o wymiarach zewnętrznych 76 x 84 x wys.119 cm. Drzwi frontowe obudowy, oraz pokrywy górne wytwarzane są w wersji aluminiowej malowane proszkowo w kolorach RAL. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest na po­trze­by bu­dow­nic­twa jed­no­ro­dzin­ne­go do za­bu­do­wy in­dy­wi­du­al­nej i sze­re­go­wej. Za­sto­so­wa­nie obu­do­wy po­jem­ni­ków na od­pa­dy da­je du­żo istot­nych ko­rzy­ści: utrzy­mu­je po­rzą­dek, ogra­ni­cza wy­do­by­wa­nie się przy­krych za­pa­chów, stwa­rza ład ar­chi­tek­to­nicz­ny, oraz wzbo­ga­ca es­te­ty­kę o­biek­tów. O­bu­do­wy wy­ko­na­no w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go przez co fak­tu­rę ze­wnętrz­ną two­rzy bo­ga­ta ofer­ta kolorystyczna żwi­rów i gry­sów. Do­dat­ko­wą opcją jest moż­li­wość im­pre­gna­cji po­wierzch­ni be­to­nu płu­ka­ne­go co zwięk­sza od­por­ność na zmienne warunki atmosferyczne, oraz sze­reg związ­ków che­micz­nych.

Cena od
Cena:6325,89PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:6325,89PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Wysokość:119 cm
Długość:76 cm
Szerokość:84 cm
Waga:356 kg.
Obudowa o wymiarach zewnętrznych (dł. × szer. × wys.) równych 84 × 75 × 119,5cm. Z każdej strony pojemnika fazowanie o szerokości 57mm, pod kątem 45°. Od góry otwór o wymiarach (dł. × szer.) 55 × 51cm, posiadający fazowanie pojedyncze na rogach o szerokości 67mm, pod kątem 45°. Od przodu otwór o wymiarach (szer. × wys.) 62 × 107cm.