Obudowa pojemników na odpady - wariant na 1 pojemnik 120 ltr

Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr. Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr. Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr. Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr.
Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr.
Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr.
Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr.
Obudowa na pojedynczy kosz na odpady komunalne 120 ltr.
Wol­no­sto­ją­ca be­to­no­wa obu­do­wa na jeden pojemnik o pojemności 120 ltr, o wymiarach zewnętrznych 76 x 84 x wys. 119 cm. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest na po­trze­by bu­dow­nic­twa jed­no­ro­dzin­ne­go do za­bu­do­wy in­dy­wi­du­al­nej i sze­re­go­wej oraz do za­sto­so­wa­nia na pla­cach miej­skich i skwe­rach. Za­sto­so­wa­nie obu­do­wy po­jem­ni­ków na od­pa­dy da­je du­żo istot­nych ko­rzy­ści: utrzy­mu­je po­rzą­dek, ogra­ni­cza wy­do­by­wa­nie się przy­krych za­pa­chów, stwa­rza ład ar­chi­tek­to­nicz­ny, oraz wzbo­ga­ca es­te­ty­kę o­biek­tów. O­bu­do­wy wy­ko­na­no w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go przez co fak­tu­rę ze­wnętrz­ną two­rzy bo­ga­ta ofer­ta żwi­rów i gry­sów frak­cji gru­bej.
Cena od
Cena:3535,02PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:3535,02PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Wysokość:119 cm
Długość:76 cm
Szerokość:84 cm
Waga:356 kg.
Obudowa o wymiarach zewnętrznych (dł. × szer. × wys.) równych 84 × 75 × 119,5cm. Z każdej strony pojemnika fazowanie o szerokości 57mm, pod kątem 45°. Od góry otwór o wymiarach (dł. × szer.) 55 × 51cm, posiadający fazowanie pojedyncze na rogach o szerokości 67mm, pod kątem 45°. Od przodu otwór o wymiarach (szer. × wys.) 62 × 107cm. Wyrób nie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na kontakt z solami odladzającymi.