Kwietnik ramowy 73x73 cm

Najmniejszy wariant kwietnika ramowego z oferty firmy STYL-BET. Produkt dostarczony w czterech elementach do samodzielnego złożenia.  Najmniejszy wariant kwietnika ramowego z oferty firmy STYL-BET. Produkt dostarczony w czterech elementach do samodzielnego złożenia.  Najmniejszy wariant kwietnika ramowego z oferty firmy STYL-BET. Produkt dostarczony w czterech elementach do samodzielnego złożenia.  Najmniejszy wariant kwietnika ramowego z oferty firmy STYL-BET. Produkt dostarczony w czterech elementach do samodzielnego złożenia.
Najmniejszy wariant kwietnika ramowego z oferty firmy STYL-BET. Produkt dostarczony w czterech elementach do samodzielnego złożenia.
Najmniejszy wariant kwietnika ramowego z oferty firmy STYL-BET. Produkt dostarczony w czterech elementach do samodzielnego złożenia.
Najmniejszy wariant kwietnika ramowego z oferty firmy STYL-BET. Produkt dostarczony w czterech elementach do samodzielnego złożenia.
Najmniejszy wariant kwietnika ramowego z oferty firmy STYL-BET. Produkt dostarczony w czterech elementach do samodzielnego złożenia.
Ze­staw Kwietnik Ramowy 73x73 cm to pro­sty i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ny w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go ele­ment ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, ofe­ro­wa­ny przez STY­L-BET. Produkt składa się z czterech elementów do samodzielnego złożenia. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je funk­cjo­nal­ność i pro­sto­ta mon­ta­żu. Dzię­ki wa­rian­tom mo­du­ło­wym użyt­kow­nik ma moż­li­wość za­go­spo­da­ro­wa­nia każ­dej prze­strze­ni w spo­sób szyb­ki i cie­ka­wy ar­chi­tek­to­nicz­nie (rów­nież pię­tro).
Cena od
Cena:1035,66PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:1035,66PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:73 cm
Szerokość:73 cm
Wysokość:30 cm
Waga:105 kg.
Kwietnik, kwadratowy o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 73x73x30cm. Produkt składa się z czterech ramion o wymiarach 73x6x30cm. Wykończenie w technologii betonu płukanego.