Kwietnik ramowy 206x206 cm

Kwietnik ramowy 206 x 206 cm to największy wariant kwietników wykonanych w technologii betonu płukanego dostępnych w ofercie firmy STYL-BET.Kwietnik ramowy 206 x 206 cm to największy wariant kwietników wykonanych w technologii betonu płukanego dostępnych w ofercie firmy STYL-BET.Kwietnik ramowy 206 x 206 cm to największy wariant kwietników wykonanych w technologii betonu płukanego dostępnych w ofercie firmy STYL-BET.Kwietnik ramowy 206 x 206 cm to największy wariant kwietników wykonanych w technologii betonu płukanego dostępnych w ofercie firmy STYL-BET.
Kwietnik ramowy 206 x 206 cm to największy wariant kwietników wykonanych w technologii betonu płukanego dostępnych w ofercie firmy STYL-BET.
Kwietnik ramowy 206 x 206 cm to największy wariant kwietników wykonanych w technologii betonu płukanego dostępnych w ofercie firmy STYL-BET.
Kwietnik ramowy 206 x 206 cm to największy wariant kwietników wykonanych w technologii betonu płukanego dostępnych w ofercie firmy STYL-BET.
Kwietnik ramowy 206 x 206 cm to największy wariant kwietników wykonanych w technologii betonu płukanego dostępnych w ofercie firmy STYL-BET.
Ze­staw Kwietnik Ramowy 206x206 cm to największy kwietnik w ofercie firmy STYL-BET. Pro­sty i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ny w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go ele­ment ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, dostępny w bogatej ofercie kolorystycznej. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je funk­cjo­nal­ność i pro­sto­ta mon­ta­żu. Dzię­ki wa­rian­tom mo­du­ło­wym użyt­kow­nik ma moż­li­wość za­go­spo­da­ro­wa­nia każ­dej prze­strze­ni w spo­sób szyb­ki i cie­ka­wy ar­chi­tek­to­nicz­nie (rów­nież pię­tro).
Cena od
Cena:3216,45PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:3216,45PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:206 cm
Szerokość:206 cm
Wysokość:30 cm
Waga:364 kg.
Kwietnik, kwadratowy o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 206,5x206,5x30cm. Produkt składa się z czterech ramion o wymiarach 206,5x6x30cm. Wykończenie w technologii betonu płukanego.