Kwietnik ramowy 116x73cm

Kwietnik ramowy dostępny w szerokiej ofercie kolorystycznej, wykonany w technologii betonu płukanego. Kwietnik ramowy dostępny w szerokiej ofercie kolorystycznej, wykonany w technologii betonu płukanego. Kwietnik ramowy dostępny w szerokiej ofercie kolorystycznej, wykonany w technologii betonu płukanego. Kwietnik ramowy dostępny w szerokiej ofercie kolorystycznej, wykonany w technologii betonu płukanego.
Kwietnik ramowy dostępny w szerokiej ofercie kolorystycznej, wykonany w technologii betonu płukanego.
Kwietnik ramowy dostępny w szerokiej ofercie kolorystycznej, wykonany w technologii betonu płukanego.
Kwietnik ramowy dostępny w szerokiej ofercie kolorystycznej, wykonany w technologii betonu płukanego.
Kwietnik ramowy dostępny w szerokiej ofercie kolorystycznej, wykonany w technologii betonu płukanego.
Ze­staw Kwietnik Ramowy 116x73cm to pro­sty i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ny w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go ele­ment ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, ofe­ro­wa­ny przez STY­L-BET. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je funk­cjo­nal­ność i pro­sto­ta mon­ta­żu. Dzię­ki wa­rian­tom mo­du­ło­wym użyt­kow­nik ma moż­li­wość za­go­spo­da­ro­wa­nia każ­dej prze­strze­ni w spo­sób szyb­ki i cie­ka­wy ar­chi­tek­to­nicz­nie (rów­nież pię­tro).
Cena od
Cena:1373,91PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:1373,91PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:73 cm
Szerokość:116 cm
Wysokość:30 cm
Waga:150 kg.
Kwietnik, prostokątny o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 115,5x73x30cm. Produkt składa się z czterech ramion: dwóch o wymiarach 116,5x6x30cm, oraz dwóch ramion o wymiarach:73x6x30cm. Wykończenie w technologii betonu płukanego.