Kwietnik ramowy 116x116 cm

Betonowy kwietnik dostępny w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni betonu.Betonowy kwietnik dostępny w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni betonu.Betonowy kwietnik dostępny w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni betonu.Betonowy kwietnik dostępny w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni betonu.
Betonowy kwietnik dostępny w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni betonu.
Betonowy kwietnik dostępny w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni betonu.
Betonowy kwietnik dostępny w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni betonu.
Betonowy kwietnik dostępny w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni betonu.
Ze­staw Kwietnik Ramowy 116x116 cm to pro­sty i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ny w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go ele­ment ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, ofe­ro­wa­ny przez STY­L-BET. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je funk­cjo­nal­ność i pro­sto­ta mon­ta­żu. Dzię­ki wa­rian­tom mo­du­ło­wym użyt­kow­nik ma moż­li­wość za­go­spo­da­ro­wa­nia każ­dej prze­strze­ni w spo­sób szyb­ki i cie­ka­wy ar­chi­tek­to­nicz­nie (rów­nież pię­tro).
Cena od
Cena:1638,36PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:1638,36PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:116 cm
Szerokość:116 cm
Wysokość:30 cm
Waga:200 kg.
Kwietnik, kwadratowy o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 116,5x116,5x30cm. Produkt składa się z czterech ramion o wymiarach 116,5x6x30cm. Wykończenie w technologii betonu płukanego.