Kosz uliczny okrągły 90 ltr z daszkiem

Kosz uliczny o pojemności 90 ltr. Wyposażony w daszek ze stali pomalowane według palety RAL.Kosz uliczny o pojemności 90 ltr. Wyposażony w daszek ze stali pomalowane według palety RAL.Kosz uliczny o pojemności 90 ltr. Wyposażony w daszek ze stali pomalowane według palety RAL.
Kosz uliczny o pojemności 90 ltr. Wyposażony w daszek ze stali pomalowane według palety RAL.
Kosz uliczny o pojemności 90 ltr. Wyposażony w daszek ze stali pomalowane według palety RAL.
Kosz uliczny o pojemności 90 ltr. Wyposażony w daszek ze stali pomalowane według palety RAL.

Kosz ulicz­ny okrą­gły o po­jem­no­ści 90 li­trów, śred­ni­cy 48 cm i wys. 105 cm z dasz­kiem — wy­po­sa­żo­ny jest w po­kry­wę wy­ko­na­ną z bla­chy ocyn­ko­wa­nej o gru­bo­ści 2 mm do­stęp­ną w ko­lo­rach z pa­le­ty RAL. Chro­ni ona przed opa­da­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi, oraz za­bez­pie­cza przed wrzu­tem du­żych pa­czek. Do­dat­ko­wo kosz po­sia­da uchwyt mo­cu­ją­cy wo­rek fo­lio­wy i nie­za­ma­rza­ją­cy za­mek, umoż­li­wia­ją­cy opróż­nie­nie ko­sza tyl­ko ob­słu­dze. Kształt i waga ko­sza czy­nią go sta­bil­nym, wol­no­sto­ją­cym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia te­re­rów ze­wnętrz­nych.

Cena od
Cena:2530,11PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:2530,11PLN
Ilość(szt.):
Kosz uliczny o wymiarach zewnętrznych (ø × wys.) 58 × 84/105cm (bez daszku/ z daszkiem), wewnętrznych: ø38 × 79cm. Posiada otwór odwadniający o średnicy ø4cm, zbieżny ku dołowi na ø3cm. Pojemność wkładu do kosza równa 90 litrów. Kosz posiada fazowania pojedyncze rozmieszczone wzdłuż wysokości. Wyrób posiada podstawę o średnicy ø58cm – dołem na 5 cm, następnie fazowaną, pod kątem 45°, na długości 5cm do średnicy ø48cm. Daszek mocowany do kosza za pomocą czterech śrub M10×300. Wykończenie w technologii betonu płukanego.