Kosz LARGO 60 ltr.

Betonowy kosz zewnętrzny, wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz został wyposażony w stalowy wkład z popielnicą oraz daszkiem. Produkt należy do serii LARGO.Betonowy kosz zewnętrzny, wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz został wyposażony w stalowy wkład z popielnicą oraz daszkiem. Produkt należy do serii LARGO.Betonowy kosz zewnętrzny, wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz został wyposażony w stalowy wkład z popielnicą oraz daszkiem. Produkt należy do serii LARGO.Betonowy kosz zewnętrzny, wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz został wyposażony w stalowy wkład z popielnicą oraz daszkiem. Produkt należy do serii LARGO.
Betonowy kosz zewnętrzny, wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz został wyposażony w stalowy wkład z popielnicą oraz daszkiem. Produkt należy do serii LARGO.
Betonowy kosz zewnętrzny, wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz został wyposażony w stalowy wkład z popielnicą oraz daszkiem. Produkt należy do serii LARGO.
Betonowy kosz zewnętrzny, wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz został wyposażony w stalowy wkład z popielnicą oraz daszkiem. Produkt należy do serii LARGO.
Betonowy kosz zewnętrzny, wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz został wyposażony w stalowy wkład z popielnicą oraz daszkiem. Produkt należy do serii LARGO.

Kosz Largo (seria LARGO) o pod­sta­wie pro­sto­ką­ta o wy­mia­rach 40 cm x 45 cm, o po­jem­no­ści 60 l. Za­sto­so­wa­ny wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z prze­dłu­że­niem jed­nej ścia­ny two­rzą­cej da­szek, słu­ży rów­nież jako uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da. Kosz Lar­go po­sia­da atu­ty wszyst­kich pro­du­ko­wa­nych przez nas ko­szy, do­stęp­ny w peł­nej ga­mie ko­lo­rów kru­szyw. Ele­ment ozdob­ny two­rzą drew­nia­ne li­stwy ko­re­spon­du­ją­ce z po­zo­sta­ły­mi wy­ro­ba­mi z se­rii LAR­GO. No­wo­cze­sny wy­gląd tego ko­sza czy­ni go nie­ba­nal­nym wy­po­sa­że­niem te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej.

Cena od
Cena:1731,84PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
WYBIERZ Kolor drewnaTwój wybór Kolor drewna:
Cena:1731,84PLN
Ilość(szt.):
Kosz uliczny prostokątny o wymiarach zewnętrznych (długość x szerokość × wys.) 45 × 40 × 83cm. Cechą charakterystyczną produktów z serii Largo jest uzupełnienie powierzchni betonu elementami drewnianymi. Kosz został wykonany w technologii betonu płukanego. Wyposażeniem kosza jest wkład ze stali nierdzewnej o pojemności 60ltr.