Donica "WISA S" deco

Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego. Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego. Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego. Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego. Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego. Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica z serii WISA S deco - wersja kwadratowa. Donica wykonana w technologii betonu architektonicznego.

Mniejsza donica z rodziny produktów WISA deco. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. Z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią pod­kre­śli ele­gan­cję i styl da­ne­go frag­men­tu prze­strze­ni.

Cena od
Cena:955,71PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
Cena:955,71PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:45 cm
Szerokość:45 cm
Wysokość:45 cm
Waga:75 kg.
Donica kwadratowa z wyrazistym wcięciem na bocznych ścianach o grubości 1cm, w postaci bryły wolnostojącej, o wymiarach zewnętrznych: (długość x szerokość x wysokość) 45x45x45cm. Grubość ścianki w górnej części jest równa 5cm. Donica  wykonana w technologii betonu architektonicznego.