Donica "ROSEL" deco

Donica Rosel deco wykonana w technologii betonu architektonicznego
Donica Rosel deco wykonana w technologii betonu architektonicznego
Rosel deco - kwadratowa donica miejska
Donica parkowa Rosel deco o wymiarach zewnętrznych 40 x 40 x 45 cm
Kwadratowa donica betonowa dostępna w ofercie firmy STYL-BET
To najmniejsza donica z betonu architektonicznego dostępna w ofercie firmy STYL-BET. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. Z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią pod­kre­śli ele­gan­cję i styl da­ne­go frag­men­tu prze­strze­ni
Cena od
Cena:467,40PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
Cena:467.40PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:40 cm
Szerokość:40 cm
Wysokość:45 cm
Waga:75 kg.

Donica betonowa, kwadratowa o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 40x40x45cm. Posiada otwór odwadniający o wymiarach 3cm górą zbieżne do dołu  na ø2cm.. Wymiary wewnętrzny donicy: (dł. × szer.) 32×32cm. Grubość ścianki w górnej części równa 4cm, w dolnej 4,75cm. Wymiary dna donicy 30,5×30,5cm. Głębokość wyrobu wynosi 40,5/41cm do dna. Donica posiada na zewnętrznych rogach (na wysokości) fazowanie pojedyncze obłe – zaokrąglenie o promieniu 5mm, następne fazowanie przy wewnętrznej, górnej ściance wyrobu o szerokości 7mm, pod kątem 45°.  Wyrób wykonany w technologii betonu architektonicznego.