Donica MARIA

Duża, okrągłą donica zewnętrzna wyposażona w otwór odwadniający. Donica MARIA dostępna jest w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni betonu. Duża, okrągłą donica zewnętrzna wyposażona w otwór odwadniający. Donica MARIA dostępna jest w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni betonu. Duża, okrągłą donica zewnętrzna wyposażona w otwór odwadniający. Donica MARIA dostępna jest w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni betonu. Duża, okrągłą donica zewnętrzna wyposażona w otwór odwadniający. Donica MARIA dostępna jest w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni betonu.
Duża, okrągłą donica zewnętrzna wyposażona w otwór odwadniający. Donica MARIA dostępna jest w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni betonu.
Duża, okrągłą donica zewnętrzna wyposażona w otwór odwadniający. Donica MARIA dostępna jest w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni betonu.
Duża, okrągłą donica zewnętrzna wyposażona w otwór odwadniający. Donica MARIA dostępna jest w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni betonu.
Duża, okrągłą donica zewnętrzna wyposażona w otwór odwadniający. Donica MARIA dostępna jest w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni betonu.

Jest to pro­sta w for­mie, owal­na do­ni­ca o śred­ni­cy 149 cm, któ­rej za­sto­so­wa­nie umoż­li­wia na­tu­ral­ny po­dział i za­go­spo­da­ro­wa­nie prze­strze­ni po­przez ob­sa­dze­nie drzew i krze­wów, któ­re do tej pory mo­gły być upra­wia­ne je­dy­nie w grun­cie. Do­ni­ca MA­RIA jest ele­men­tem do­da­ją­cym ele­gan­cji i pre­sti­żu prze­strze­ni za­rów­no pu­blicz­nej, jak i pry­wat­nej. Na­da­je cha­rak­ter i dys­kret­nie zwra­ca uwa­gę na lo­ka­li­za­cje, w któ­rych sta­no­wi ele­ment ozdob­ny.

Cena od
Cena:5530,08PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:5530,08PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Średnica:149 cm
Wysokość:90 cm
Waga:1050 kg.
Donica betonowa, okrągła o średnicy zew. ø150cm, wew. ø126,5cm, wys. 90cm. Wyrób posiada otwór odwadniający o średnicy ø8cm. Donica posiada podstawę o średnicy ø90,8cm. Głębokość donicy do otworu odwadniającego równa 79,1cm. Grubość ścianki góry wyrobu równa 11cm. Fazowanie podwójne - zaokrąglenie łukiem o promieniu r=2 cm od góry ze strony wewnętrznej oraz zewnętrznej. Dno donicy o średnicy ø81cm.  Wykończenie w technologii betonu płukanego.