Obudowa pojemników na odpady - wariant na 3 pojemniki 120 ltr

Obudowa kosza na trzy pojemniki po 120 litrów każdy. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów  kruszyw naturalnych. Obudowa kosza na trzy pojemniki po 120 litrów każdy. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów  kruszyw naturalnych. Obudowa kosza na trzy pojemniki po 120 litrów każdy. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów  kruszyw naturalnych. Obudowa kosza na trzy pojemniki po 120 litrów każdy. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów  kruszyw naturalnych.
Obudowa kosza na trzy pojemniki po 120 litrów każdy. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów  kruszyw naturalnych.
Obudowa kosza na trzy pojemniki po 120 litrów każdy. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów  kruszyw naturalnych.
Obudowa kosza na trzy pojemniki po 120 litrów każdy. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów  kruszyw naturalnych.
Obudowa kosza na trzy pojemniki po 120 litrów każdy. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów  kruszyw naturalnych.
Wol­no­sto­ją­ca be­to­no­wa obu­do­wa na trzy pojemniki o pojemności 120 ltr o wymiarach zewnętrznych 192 x 84 x wys.119 cm. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest na po­trze­by bu­dow­nic­twa jed­no­ro­dzin­ne­go do za­bu­do­wy in­dy­wi­du­al­nej i sze­re­go­wej oraz do za­sto­so­wa­nia na pla­cach miej­skich i skwe­rach. Za­sto­so­wa­nie obu­do­wy po­jem­ni­ków na od­pa­dy da­je du­żo istot­nych ko­rzy­ści: utrzy­mu­je po­rzą­dek, ogra­ni­cza wy­do­by­wa­nie się przy­krych za­pa­chów, stwa­rza ład ar­chi­tek­to­nicz­ny, oraz wzbo­ga­ca es­te­ty­kę o­biek­tów. O­bu­do­wy wy­ko­na­no w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go przez co fak­tu­rę ze­wnętrz­ną two­rzy bo­ga­ta ofer­ta żwi­rów i gry­sów frak­cji gru­bej. Do­dat­ko­wą opcją jest moż­li­wość im­pre­gna­cji po­wierzch­ni be­to­nu płu­ka­ne­go co zwięk­sza od­por­ność na sze­reg związ­ków che­micz­nych.
Cena od
Cena:8019,60PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:8019,60PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Wysokość:119 cm
Długość:192 cm
Szerokość:84 cm
Waga:1040 kg.
Obudowa o wymiarach zewnętrznych (dł. × szer. × wys.) równych 192 × 75 × 119,5cm. Z każdej strony pojemnika fazowanie o szerokości 57mm, pod kątem 45°. Od góry 3 otwory o wymiarach (dł. × szer.) 55 × 51cm, posiadające fazowanie pojedyncze na rogach o szerokości 67mm, pod kątem 45°. Od przodu otwory o wymiarach (szer. × wys.) 62 × 107cm. Wykończenie wyrobu w technologii betonu płukanego (dostępna wyłącznie frakcja K). Wyrób nie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na kontakt z solami odladzającymi.